פשטות

פשטות היא היופי
פשטות היא התיחכום האולטימטיבי/לאונארדו דוינצ'י

מקום פשוט לחינוך תרבות ואמנות

 

7. גלרייה לאומנות הנשק העתיק-ע"ש יעקובי יוסף ז"ל  |  8. הערכה חליפית-מבחן תלת שלבי- מה זה?  |  10. פשטות-מהספרים  |  11.פשטות מהסרטים  |  12. פשטות בצבעים  |  13. בעלי קושי בעיבוד חושי-יש דבר כזה  |  15."חמולה" מקום טוב לגדול  |  18. פעוטונים מציאות אפורה בעטיפה ו ... דה-ד"ר דליה שחף  |  Relationship - not what you thought - proper disclosure 18.  |  19.האישה הישראלית מעידן של שסע עדתי לעידן של שסע מיגדרי  |  46.לטייל עם סבא שומיק  |  מצבות מדברות אל העתיד  |  רמזים , ראיות, ושאלות שמאחורי מצבות  |  


 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


מגישה:
הצעת חוק לביטול חובת תשלומי פנסיה לעובדים זרים בסיעוד
 
 
 
 
חוק עובדים זרים תשנ"א -1991 יתוקן כך: 
 
לאחר סעיף 1ג.)ג( יבוא סעיף 1ג.)ג1( ובו ייאמר: 
 
"על אף האמור בס"ק )ג( לעיל הוראות צו ההרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה 
12011  לא יחולו על יחיד המחזיק בהיתר להעסקת עובד זר בתחום הסיעוד לפי סעיף
1יג. לחוק זה ועל עובד זר בתחום הסיעוד העובד אצל מעסיק כאמור"
 
דברי הסבר
 
הטלת חובת תשלום פנסיה לעובד על יחיד המעסיק עובד זר בתחום הסיעוד היא פועל יוצא של מתן צו ההרחבה שהוצא במקור בשנת 2008 ונועד לחול על מעסיקים ועובדים מן השורה בישראל.
המחוקק בחר להגדיר עובד זר בחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991, פרק א': הגדרות ,עובד שאינו אזרח ישראלי, או תושב בישראל. בכך קבע באופן נוקשה את מדיניות האזרחות שלה. העובדים הזרים מוגדרים כחיצוניים לחברה, אין למדינה כל כוונה לקלוט אותם בסיום שהותם בארץ, ולעובד אין כל כוונה להשתקע בארץ, קל וחומר כשמדובר בעובדים זרים השוהים בארץ שלא כדין.
מאחר שנוסח הצו לא סויג תחולתו היא טריטוריאלית והוא פורש כחל על כל עובד ומעביד בתחומי המדינה. גם אם העובד הוזמן מראש לתקופת זמן קצובה ולמטרה ספציפית שבסיומה הוא מתחייב לעזוב את הארץ, הוא אינו רשום במרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ומוגדר כמי  "שמרכז חייו" נחשב ארץ מוצאו. הענקת זכויות פנסיוניות  לעובדים  מסוג זה  אינה עולה בקנה אחד  עם הוראות האמנה הבינלאומית מס '143  בדבר עובדים זרים 2. בסעיף 11, פסקה 2, תת סעיף )ה( נקבע כי החובה להבטיח שוויון הזדמנויות ויחס בתחום הביטחון הסוציאלי אינה חלה על העובדים הזרים. הם מודרים מתחולת הביטחון הסוציאלי ומוגדרים באמנה כעובדים שהורשו להיכנס לתחומי המדינה באופן זמני, לפי בקשת המעסיק שלהם, הם מקבלים על עצמם תפקיד מסוים )טיפול סיעודי(, ולזמן קצוב ומוגדר, והם מתבקשים לעזוב את המדינה בסיום התפקיד או המשימה האמורים.
                                                

  1. פורסם בי"פ תשנ"א מס 6392 מיום 27.9.2011 עמ '6938
  2.  Migrant workers (supplementary provisions convention No 143) 1975

מגישה:
הצעת חוק לביטול חובת תשלומי פנסיה לעובדים זרים בסיעוד
 
 
 
יצוין כי גם המחוקק בסעיף  1יא .לחוק וגם מחוקק המשנה בתקנות עובדים זרים )פיקדון לעובדים זרים(, תשע"ו-2016  לא מצאו לנכון להטיל על יחיד המעסיק עובד זר בתחום הסיעוד חובת פקדון הנועד גם להבטיח זכויות סוציאליות של העובד, במובחן מזו המוטלת על מעסיקים אחרים )כגון חקלאים, קבלנים וכו( של עובדים זרים בדרך כלל, היחידים המעסיקים עובדים זרים למטרות סיעוד הם קשישים, חולים סיעודיים, חולים כרוניים  ובעלי מוגבלויות הזקוקים  מסיבות רפואיות לטיפול סיעודי צמוד בביתם והעסקת עובד זר היא החלופה הריאלית היחידה מבחינתם. בפועל לא ניתן לבטח עובדים אלה בקרן פנסיה, הם עצמם אינם נדרשים להפריש לקרן תשלומים שהצו מחייב והתכלית של הקרן, מתן קצבה בעת פרישה אינה מתממשת, משכך, לא מדובר כלל בהפרשות לפנסיה כמשמעותה בחוק. בפועל מדבר בתוספת שכר פיקטיבית רטרואקטיבית שאין לה ערך פנסיוני, אינה קשורה כלל להגעה לגיל פרישה ואין לה כל הצדקה חוקית ומוסרית. כאמור ,העובדים בהם מדובר מגיעים לישראל למטרה מוגדרת ולתקופה קצובה ובארצות מוצאם לא קיים הסדר מקביל .חיובם של אותם מעסיקים שמצבם הכלכלי קשה ממילא לשאת בתשלומים לפי הצו, מעבר ליתר התשלומים שהם נדרשים לשאת בהם מטילה עליהם נטל כלכלי כבד שרבים מהם אינם יכולים לעמוד בו. משכך, מודרים בעל כורחם מהיכולת להעסיק עובד זר בסיעוד. לפיכך מוצע בזאת לבטל את חובתם של יחידים המעסיקים עובדים זרים בסיעוד לשאת בנטל התשלומים הסוציאליים לפי צו ההרחבה.
 
 

 


לייבסיטי - בניית אתרים